Propozície

Mestská tenisová liga 2024, Nová Baňa

      Organizátor      

Mestskú tenisovú ligu v Novej Bani organizuje Športový klub POOLO Nová Baňa s finančnou podporou mesta Nová Baňa. V ročníku 2024 sú vyhlásené: 1.Liga, 2.Liga a ďalšie budú ochvílu.     Ligová Komisia (LK)     

Predseda - Štefan Levrinc
Členovia - Michal Uhrecký, Peter Kováč, Martin Štrba, Marek Lenč, Jaroslav Plachý      Pravidlá      

Zápasy sa hrajú na dva víťazné sety, každý s každým, za stavu 6 : 6 nasleduje tiebreak. Domáci hráč zabezpečí kurt a lopty. Mali by byť nové, ak na tom protihráč trvá a nedohodnú sa inak. Hráč ktorý má väčšiu chuť hrať vyzve svojho súpera. Ak súper bez vážneho dôvodu nereaguje ani na druhé vyzvanie a nie je ochotný odohrať zápas v určenom termíne, vyzývajúci hráč toto ohlási ligovej komisii. LK po preverení situácie rozhodne o skrečovaní zápasu a pridelení bodov. Ak do tohto termínu nie je nahlásené odloženie a ani sa neozve žiaden hráč, LK má právo zápas skrečovať bez pridelenia bodu ktorémukoľvek hráčovi. Zápas je po dohode obidvoch hráčov možné odložiť najviac o 6 týždňov, odloženie zápasu musí byť nahlásené ligovej komisii najneskôr do posledného dňa kedy mal byť zápas odohratý. O povolení výnimky z tohto pravidla rozhoduje LK. Zápasy je možné predohrať kedykoľvek. Všetky zápasy musia byť odohrané do záverečného turnaja (druhá polovica septembra). Poradie a postupové pravidlá

Víťaz zápasu získava 2 body, porazený 1 bod. Za kontumačne prehraný zápas nezíska hráč žiadny bod. Pri rovnosti bodov dvoch hráčov rozhoduje o poradí vzájomný zápas hráčov. Ak je aj rozdiel rovnaký, rozhoduje rozdiel vyhratých a prehratých setov zo všetkých zápasov. Hráči ktorí sa umiestnia na posledných dvoch miestach zostupujú do nižšej ligy (mimo 4. ligy) a hráči umiestnení na prvých dvoch miestach postupujú do vyššej ligy (mimo 1. ligy). V prípade, že hráč umiestnený na postupovom mieste nemá záujem postúpiť do vyššej ligy, môže postup odmietnuť. O obsadení jeho miesta rozhodne ligová komisia.      Výsledky       

Za nahlásenie výsledku je zodpovedný hráč ktorý vyhral zápas. Výsledky sa nahlasujú zapísaním do guestbooku na stránke alebo mailom na adresu muhrecky4@gmail.com alebo SMS správou na +421 917 056 403, nie telefonicky! Výsledky a celkové poradie budú priebežne zverejňované na www.tenis.nobizol.sk.       Štartovné      

Štartovné 10 € je potrebné uhradiť čo najskôr, na účet ŠK POOLO : IBAN SK55 0900 0000 0004 1152 7624. Do správy pre príjemcu uviesť svoje meno, alebo osobne členovi ligovej komisie. Hráčovi, ktorý neuhradí štartovné budú zapísané max. prvé dva výsledky. Vyzbierané finančné prostriedky budú po odrátaní nevyhnutných nákladov použité na občerstvenie pri vyhlásení výsledkov. V prípade že tento rok nedostane ŠK POOLO dotáciu, štartovné môže byť zvýšené na 15€. Ceny a vyhlásenie výsledkov 

Hráči na prvých 3 miestach budú ocenení trofejami. Výsledky budú vyhlásené na záverečnom turnaji v štvorhrách v druhej polovici septembra. Dátum záverečného turnaja a systém losovania dvojíc bude upresnený v priebehu súťaže.   Správanie na kurte   

Tenis je gentlemanský šport a týmto by sa mali riadiť nielen hráči Meststkej Tenisovej Ligy, ale aj ich fanúšikovia počas zápasu. Dodržiavanie tenisovej etiky je dôležité a jej opakované porušenie môže znamenať podmienečné vylúčenie zo súťaže končiace až nepodmienečným vylúčením.


       Protesty       

Písomné protesty voči výsledkom a priebehu zápasov prijíma a rieši ligová komisia.